Blogger
Image default
Zakelijk

Wat is een Arbodienst en wat doen ze precies?

Een arbodienst is een organisatie die werkgevers ondersteunt bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor werknemers. Ze werken samen met werkgevers en werknemers om ziekteverzuim te voorkomen, te verminderen en te beheren. In dit artikel gaan we dieper in op wat een arbodienst precies inhoudt en wat voor diensten ze aanbieden.

Wat is een arbodienst?

Een arbodienst, zoals BakxWagenaar arbodienst, is een externe organisatie die werkgevers adviseert en ondersteunt bij het voorkomen van ziekteverzuim en het bevorderen van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit kunnen zowel fysieke als mentale gezondheidsproblemen zijn. De arbodienst werkt samen met werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren.

Diensten van een arbodienst:

Verzuimbegeleiding

Een van de belangrijkste diensten van een arbodienst is verzuimbegeleiding. Dit houdt in dat de arbodienst werkgevers ondersteunt bij het voorkomen en beheersen van ziekteverzuim. Bijvoorbeeld door het opstellen van een verzuimprotocol en het begeleiden van werknemers die ziek zijn.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een arbodienst kan werkgevers helpen bij het uitvoeren van een RI&E. Dit is een wettelijke verplichting die inhoudt dat werkgevers de risico’s op de werkvloer in kaart brengen en maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Een PMO is een gezondheidscheck voor werknemers die gericht is op het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Een arbodienst kan werkgevers helpen bij het organiseren van een PMO.

Advisering en ondersteuning

Een arbodienst kan werkgevers adviseren en ondersteunen bij het opstellen en implementeren van arbobeleid. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het opstellen van een preventief gezondheidsbeleid of het implementeren van ergonomische maatregelen op de werkvloer.

Bedrijfsarts

Een arbodienst werkt samen met bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen kunnen werknemers onderzoeken en adviseren over hun gezondheid in relatie tot het werk. Daarnaast kunnen bedrijfsartsen werkgevers adviseren over de gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Werkwijze van een arbodienst:

Een arbodienst werkt op een proactieve manier om ziekteverzuim te voorkomen en te verminderen. Ze werken samen met werkgevers en werknemers om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Als een werknemer ziek wordt, begeleidt de arbodienst de werknemer en de werkgever om het verzuim te beheersen en de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij worden de wettelijke verplichtingen in acht genomen, zoals het opstellen van een probleemanalyse en een plan van aanpak.

Een arbodienst werkt ook preventief. Zo kan een arbodienst helpen bij het opstellen van een preventief gezondheidsbeleid en ergonomische maatregelen op de werkvloer implementeren. Door deze preventieve maatregelen wordt de kans op gezondheidsproblemen verkleind en daarmee het ziekteverzuim verminderd.

Daarnaast biedt een arbodienst ook ondersteuning bij de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn geweest. Zo kan de arbodienst de werkgever en de werknemer adviseren en begeleiden bij het opstellen van een plan van aanpak en het vinden van passend werk.

Werkgevers zijn verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst. In dit contract staan afspraken over de dienstverlening en de tarieven. De kosten voor de dienstverlening van de arbodienst worden vaak door de werkgever betaald.